Algemene voorwaarden

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Straalstudio VOF worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Straalstudio VOF werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Straalstudio VOF.
 2. Elke bestelling/goedkeuring betekent aanvaarding van onze voorwaarden.
 3. Het verschil tussen luchtgommen en zandstralen, luchtgommen is stralen van hout (en andere) onder lagere druk met een fijne keramischekorrel waardoor de inslag minder agressief is en uw meubel een fijner resultaat krijgt dan zandstralen.
 4. Geschilderde oppervlakken luchtgommen, naargelang het aantal lagen, type van verf en de hardheid hiervan kan het zijn dat uw oppervlak iets ruwer zal staan.
 5. Leder bekleding of andere bekleding wordt beschadigd tijdens het stralen, deze dient te worden verwijderd door de klant of in opdracht van klant door ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het achter blijven van lijmresten van tape of beschadigingen door het stralen.
 6. Bij gelakte meubels of trappen is het altijd mogelijk dat er gekleurde lak resten aanwezig blijven in de voegen, indien deze ook moeten verwijderd worden (kan niet altijd voor 100 als het bestaande product te diep in de spleten of nerven zit) zal dit in regie gebeuren aan €42,-excl. Btw per uur.
 7. Indien er tijdens de werkzaamheden vragen, opmerkingen of aangepaste afspraken gemaakt moeten worden. Gelieve dit steeds naar ons algemeen nr. 03 303 79 00 te melden of via mail info@straalstudio.be.
 8. De aanvang of hervatting der werken zal steeds in gemeenschappelijk overleg worden bepaald. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt inwerkdagen. Worden niet als dusdanig beschouwd: de zater-, zon- en feestdagen, verlofdagen, de dagen waarop uit oorzaak van het slechte wederof de gevolgen ervan het werken gedurende tenminste vier uren onmogelijk was. Vertraging in uitvoering van werken, leveringen of containers,geeft geen aanleiding tot schadevergoeding in het voordeel van de opdrachtgever.
 9. Onze duur van de werken is altijd een inschatting. Indien deze een langere of kortere tijdsduur inneemt kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig gevolg. Dit zal ook geen invloed hebben op de prijsopgave tenzij anders is afgesproken.
 10. Water en elektriciteit dienen steeds voorhanden te zijn alsook sanitaire voorzieningen voor onze medewerkers.
 11. De opdrachtgever is verantwoordelijk om zijn buren aansluitend aan zijn woning te verwittigen dat er straal werken aan de gang zijn en best ramen en deuren op dat moment gesloten houdt om stof binnen te vermijden.
 12. Alle werken, welke niet in de prijsaanbieding uitdrukkelijk vermeld zijn o.m. ten gevolge van verkeerde opmetingen of plangegevens, aangeleverd door de opdrachtgever of derden en niet van de hand van Straalstudio VOF, worden uitgevoerd als bijkomend werk tegen de voorziene eenheidsprijzen of tegen de op dat ogenblik uurlonen in regie, zoals getarifeerd door de FOD Economische Zaken. Elke wijziging brengt van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mede.
 13. Straalstudio VOF heeft het recht de werkzaamheden te beeindigen en/of te vertragen en zelfs stil te leggen indien zij daarover zelfbeslist om reden van allerlei aard en kan zelfs schadevergoeding opeisen uit hoofde van meerwerken, o.a. aan- en afvoer van machines e.d.
 14. De kleuren (code) bepaald door de kleuradviseurs, architecten of opdrachtgevers kunnen bij de bepaling van de glansgraad een lichteafwijking hebben tov de kleur gekozen op het staal. Kleurstalen die door Straalstudio zijn gemaakt kunnen afwijken tov van de te behandelen goederen dit t.o.v. de kleur van het natuurlijke hout en soort. Straalstudio VOF is niet aansprakelijk voor afwijkingen.
 15. I.v.m. stofontwikkeling tijdens de uitvoering van onze straalwerken, zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn hierna schilderwerken uitte voeren.
 16. Tijdens het stralen is er veel stofontwikkeling. Nadien worden de vloeren gestofzuigd, maar wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het achterblijven van stofresten op plafond en de muren.
 17. Als de straalwerken werden beëindigd kan er tijdens het weghalen van plastiek en tape schade zijn aan de bestaande verven of behang, dit door de gebruikte tape of door het stralen zelf. Hiervoor kan straalstudio nooit verantwoordelijk worden gesteld. Dit hoort bij de aard van deze voorbereidingsen straalwerken. Wij kunnen dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de bestaande ondergrond (hechting verf, behang e.a.).
 18. De kopers verklaren de lokalen waarin de werken zullen worden uitgevoerd, door hen op eigen kosten en risico, voorafgaandelijk te ontruimen, minstens zelf in te staan voor het zorgvuldig afdekken en opbergen van de aanwezige goederen, meubelen en huisraad. Beschadigingen, te wijten aan een gebrekkig uitvoeren van deze voorbereidende werken, vallen dan ook uitsluitend ten laste van de koper, zodat de koper de verkoper desbetreffende algeheel vrijwaart.
 19. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan muren of behang na de afplakwerken gezien de aard der werken die wij uitvoeren. Wij gebruiken steeds het juiste type van tape voor elke ondergrond.
 20. Lijmresten op een trap dienen steeds verwijderd te zijn alvorens wij de werken kunnen uitvoeren. Indien dit ten onze laste valt, zullen wij dit steeds in regie uitvoeren aan €42,- excl. Btw per uur.
 21. De lijm van de traplopers van vroeger bevatten stoffen die kunnen inwerken op de houten trappen. Na het stralen en vernissen kan in sommige gevallen een aftekening zichtbaar zijn op de aantreden en optreden van de trap. Vroeger werden er ook delen geschilderd in het midden om een traploper na te bootsen en aan de zijkanten werd dit niet geschilderd, ook hier kan een natuurlijk kleurverschil optreden na het stralen en vernissen. Dit hoort echter ook bij het karakter van de trap en woning.
 22. I.v.m. parketten die genageld zijn zal er na het schuren de nagels terug verder doorgevoerd moeten worden en eventueel opvullen indien nodig. Dit kan enkel in regie gebeuren.
 23. Na behandeling van onze producten kan enkel uitgevoerd worden bij een temperatuur boven de 10°c in een winddichte woning.
 24. In geen geval is Straalstudio VOF verantwoordelijk voor het veranderen van planning. Het weer kan en zal invloed hebben op onze buitenwerken. Daar kan geen verantwoordelijkheid gelegd worden bij Straalstudio VOF.
 25. Onze prijzen voor voorbereiden en afplakken zijn niet bindend, enkel een indicatie, deze prijzen kunnen aangepast worden naargelang de situatie als deze anders blijkt dan op foto of omschrijving opgegeven door klant.
 26. De klant voorziet parkeer verbodsborden (indien nodig) voor de woning voor een strook van 15 meter tijdens de werken. Tenzij anders afgesproken.
 27. De opdrachtgever zorgt voor de nodige stedenbouwkundige of andere vergunningen alsook naleving van de reglementen op de veiligheid op de werf. De leiding en het toezicht van de werken worden uitgevoerd door een architect aangesteld door de opdrachtgever. Administratieve bepalingen van het lastenboek zijn slechts toepasselijk op de overeenkomst, indien deze door Straalstudio werden ondertekend.
 28. De oplevering geschiedt onmiddellijk na de voltooiing der werken door Straalstudio, de opdrachtgever en/of de architect. Zij verleent kwijting voor eventuele zichtbare gebreken, die niet schriftelijk medegedeeld worden binnen de acht dagen. Elke latere klacht is onontvankelijk. De inzetting, verkoop of verhuur van de werf of het gebruik van de door ons geleverde installaties wordt gelijkgesteld meteen oplevering. Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtgever niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is bij de voorlopige oplevering. Indientijdens deze termijn geen schriftelijke opmerkingen werden betekend, geschiedt de definitieve oplevering stilzwijgend. In geval van betwisting zijn uitsluitend de vredegerechten en/of rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Straalstudio VOF zich bevindt bevoegd. Het staat Straalstudio VOF evenwel vrij eventuele betwistingen te brengen voor de natuurlijke rechter van de medecontractant. Belgisch recht is steeds van toepassing. Voor lokale reglementering steeds het recht van de plaats waar de werf is gelegen.

Betalingen

 1. Bij akkoord van een offerte wordt er een voorschot factuur opgemaakt van 40% 14 dagen voor de start van de werken op locatie. Ten laatste drie dagen voor aanvang verwachten wij het voorschot op onze rekening. Er wordt een eindsaldo factuur opgemaakt na de oplevering van de werken.
 2. Indien een offerte boven de €10.000,-excl. Btw is: wordt een voorschot factuur opgemaakt van 30% 14 dagen voor de start van de werken op locatie. Er wordt een tussentijdse factuur opgemaakt van 30% na de start van de werken. Er wordt een eindsaldo factuur opgemaakt na de oplevering van de werken.
 3. Facturatie van roerende goederen valt onder 21% btw regime.
 4. Facturatie van renovatie werken aan een prive woning kan tegen 6% Btw. Indien de woning ouder is dan 10 jaar. Meer info via: financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen
 5. Roerende goederen dienen contant betaald te worden bij levering of ophaling in onze atelier. Onze betalingsmogelijkheden: cash, Bankcontact, Visa, Mastercard, Maestro. Indien de eindfactuur groter is dan €1500,-excl. Btw vragen wij een voorschot van 30% bij het ophalen van de roerende goederen.
 6. Bij gebreke van volledige betaling op de vervaldag is zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest van 12% op jaarbasis verschuldigd naast een forfaitaire schadevergoeding voor de inningskosten van 20% op het factuurbedrag met een minimum van 100€.
 7. De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonderingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadevergoeding.
 8. De facturen kunnen zowel provisies voor nog te verrichten prestaties als definitieve afrekeningen van de verrichte prestaties inhouden.

Klachten

 1. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd in geval van betwisting.
 2. Opmerkingen omtrent vermeldingen, uitgevoerde werken of factuurbedrag worden slechts aanvaard met aangetekend schrijven binnen de 8dagen.